Misbruik van recht

Wie macht heeft (als lokale politicus, als provinciegriffier, als algemeen directeur of als leidinggevende) heeft de neiging misbruik te maken van zijn macht.

Dus vraagt dit om een wederwoord, waardoor betrokkene ‘op zijn plaats wordt gezet’.

Dat wederwoord is best juridisch. Immers een bestuur (en dus de politicus of leidende ambtenaar) hebben maar de macht die de wetgever hen heeft  toegekend en mag de toegekende macht maar uitoefenen binnen de geldende procedures.

In volgende situaties vraag je dus best raad:

  • Kreeg je een ongunstige evaluatie?
  • Werd je overgeplaatst naar een andere dienst of kreeg je andere taken?
  • Kreeg je het bericht dat je bestuur een tuchtonderzoeker heeft aangesteld?
  • Wijzigde het bestuur ongevraagd je situatie?
  • Werd er een ontslagprocedure tegen je opgestart?
  • Kreeg je niet waarop je meent recht te hebben?
  • Kreeg je je ontslag?

Misschien deed het bestuur wat het mocht, maar dan ben je geholpen met die kennis.

Misschien ging het bestuur zijn boekje te buiten én dan weet je best wat je daartegen kan doen.