Doelstelling

De Vlaamse belastingbetaler heeft nood aan een rechtvaardig personeelsbeleid.

Immers als gemeentebesturen, provinciebesturen, OCMW’s, autonome gemeentebe-drijven, autonome provinciebedrijven en verenigingen van OCMW’s een rechtvaardig personeelsbeleid voeren, dan schept dat een gunstig arbeidsklimaat en werken de statutairen en de contractuelen van die besturen beter dan wanneer zij onrechtvaardig aangepakt worden.

Als je naar een provinciebestuur, gemeentebestuur of een OCMW gaat, dan heb je toch ook liever dat je door een enthousiaste medewerker geholpen wordt, dan door een personeelslid dat beantwoordt aan al die grappen die men over statutairen vertelt.

En als je de diensten van die lokale besturen niet nodig hebt, wil je als belastingbetaler toch niet betalen voor de afwezigheid van de personeelsleden die ziek worden van een onrechtvaardig personeelsbeleid.

Walter Appels wil meewerken aan rechtvaardige besturen in Vlaanderen door personeelsleden van lokale besturen bij te staan. Nl. personeelsleden van:

  • gemeentebesturen en van autonome gemeentebedrijven (AGB);
  • provinciebesturen en van autonome provinciebedrijven ( APB);
  • OCMW’s en van hun publiekrechtelijke verenigingen (o.a. AV);
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (voorheen intercommunales genoemd)

en dat met betrekking tot volgende onderwerpen:

  • ongunstige evaluatie;
  • een tuchtprocedure;
  • ordemaatregel (wijziging van functie, aanpassing functie, wijziging uurroosters, e.d.m. wanneer deze wijziging gebeurt als ‘remedie’ tegen het gedrag van het personeelslid);
  • pesterijen op het werk (door collega’s of meerderen);
  • ontslag van contractueel;
  • kortom alle onrechtvaardigheden waaraan het bestuur zich schuldig maakt.

Bedenk dat hij geen advocaat is en dat zijn uurtarief één derde van dat van een advocaat is. Hij heeft immers niet de ambitie om rijk te worden, maar om mee te werken aan rechtvaardige(re) Vlaamse lokale besturen.

.