Doelstelling

De Vlaamse belastingbetaler heeft nood aan een rechtvaardig personeelsbeleid bij lokale besturen.

Immers als gemeentebesturen, provinciebesturen, OCMW’s, autonome gemeentebe-drijven, autonome provinciebedrijven en verenigingen van OCMW’s een rechtvaardig personeelsbeleid voeren, dan schept dat een gunstig arbeidsklimaat en werken de statutairen en de contractuelen van die besturen beter dan wanneer zij onrechtvaardig aangepakt worden.

Als je naar een provinciebestuur, gemeentebestuur of een OCMW gaat, dan heb je toch ook liever dat je door een enthousiaste medewerker geholpen wordt, dan door een personeelslid dat beantwoordt aan al die grappen die men over statutairen vertelt.

En als je de diensten van die lokale besturen niet nodig hebt, wil je als belastingbetaler toch niet betalen voor de afwezigheid van de personeelsleden die ziek worden van een onrechtvaardig personeelsbeleid of van collega’s die hen het leven zuur maken.

Walter Appels is overtuigd van de noodzaak van de vaste benoeming. Enkel zo durven personeelsleden hun politici en meerderen confronteren met hun onwettigheden. Maar dat betekent anderzijds ook niet dat die vast benoemde personeelsleden zich met het beleid mogen bemoeien of ervan uit gaan dat men hen toch niet kan ontslaan. Overigens zijn een goed pensioen of de andere voordelen van een vaste benoeming geen essentiële elementen van de vaste benoeming. Een vaste benoeming impliceert enkel dat een ontslag alleen mogelijk is met respect voor de procedures en de beginselen van behoorlijk bestuur.

Walter Appels wil meewerken aan rechtvaardige besturen in Vlaanderen door personeelsleden van lokale besturen bij te staan. Nl. personeelsleden van:

  • gemeentebesturen en van autonome gemeentebedrijven (AGB);
  • provinciebesturen en van autonome provinciebedrijven ( APB);
  • OCMW’s en van hun publiekrechtelijke verenigingen (o.a. AV);
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (voorheen intercommunales genoemd)

en dat met betrekking tot volgende onderwerpen:

  • ongunstige evaluatie;
  • een tuchtprocedure;
  • ordemaatregel (wijziging van functie, aanpassing functie, wijziging uurroosters, e.d.m. wanneer deze wijziging gebeurt als ‘remedie’ tegen het gedrag van het personeelslid);
  • pesterijen op het werk (door collega’s of meerderen);
  • ontslag van contractueel;
  • kortom alle onrechtvaardigheden waaraan het bestuur zich schuldig maakt.

Maar op grond van zijn geloof in de vaste benoeming wil hij met betrekking tot diezelfde besturen en diezelfde onderwerpen besturen bijstaan tegen personeelsleden die hun eigen belang boven het algemeen belang stellen.

Bedenk dat hij geen advocaat is en dat zijn uurtarief overeenkomt met twee derde van dat van een gespecialiseerd advocaat. Hij heeft immers niet de ambitie om rijk te worden, maar wel om mee te werken aan rechtvaardige(re) Vlaamse lokale besturen.

.